ரூ.1 லட்சம் மட்டும் செலுத்தி பத்திர பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் .

  • 3.00 Rs.
  • Published date: May 27, 2023
    • Dat Nagaram, Villupuram, Tamil Nadu, India

வெப்ப கடவுள் கோவிலும்
வெப்பதாசர் சிலையும்
அமையுமிடத்தருகே
பலன் தரும்
பழமரம் வளர்ப்பு
திட்டத்தோடு
மதிப்பு கூட்டப்படும்
மனைப்பிரிவாய்
உங்களுக்கான
லக்கி நகரம்
இப்போது
ரூ.3 லட்சம் மதிப்புள்ள
DTCP மனைகளை
ரூ.1 லட்சம் மட்டும் செலுத்தி
பத்திர பதிவு
செய்து கொள்ள முடியும் .
முதலில் பத்திரபதிவு
செய்யப்படும்
100 மனைகளுக்கு
4 கிராம் தங்க நாணயம்
விலையில்லாமல்
முந்துங்கள் ...
சக்தி நிலையமாய்
லக்கி நகரம்
9710405555
9361118375

Useful information

  • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
  • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"

Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

Related listings